ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย