ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา -

การศึกษา

2552เวชศาสตร์การบิน, สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย