โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุ 50 ปีขึ้นไป - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่