โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุต่ำกว่า 49 ปี - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่