โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 1, 2 และ 3 อายุ 50 ปีขึ้นไป - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่