แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับทดสอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ราคา

17,900 THB

ทำไมถึงต้องตรวจคุณภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 • ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับและประสาทวิทยาโดย
 • มีนักเทคนิคระดับชำนาญการ เฝ้าดูสัญญาณตลอดช่วงเวลาที่ทำการตรวจ
 • รายการตรวจนี้รวมค่าแพทย์แล้ว
 • รวมค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อเย็นและมื้อเช้า
 • ห้องนอนหลับสบายบรรยากาศ สไตล์ลักชู (Luxury Lifestyle)

มาตรวจเช็คกันว่าคุณหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยัง?

เงื่อนไขการรับบริการ

 1.  ราคานี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการทำหัตถการ ค่าแพทย์แปลผล และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 2. การใช้แพ็กเกจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีหลังซื้อแพ็กเกจแล้ว

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา , ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจ าตัวของผู้ป่ วย, ค่าใช้จ่ายก่อนการท าหัตถการ, ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนด
  ตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ไม่รวมยารักษาและยากลับบ้าน (ถ้ามี)

 

แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับทดสอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่Sleep Test Package

 1. ตรวจคลื่นสมอง
  Brain Waves Electroencephalogram
 2. ตรวจระยะการหลับ
  Sleep Staging
 3. ตรวจการกลอกตา
  Eye Movement
 4. ตรวจคลื่นหัวใจ
  Electrocardiogram
 5. ตรวจชีพจร
  Pulse
 6. ตรวจการกัดฟัน
  Teeth Grinding
 7. ตรวจการหายใจ
  Respiration
 8. ตรวจออกซิเจน
  Oxygen
 9. ตรวจการกรน
  Snoring
 10. ตรวจขากระตุก
  Leg Movement
 11. ตรวจท่านอน
  Sleep Position
 12. บันทึกวิดีโอขณะนอนหลับ
  Video Recording

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ชั้น 2 ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052-089-888 หรือ Call Center 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาระสุขภาพ