อยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ (เข่า) ดี”

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า “Total Knee Replacement”

เพื่อความสุขในทุกก้าวของคุณ

 

โรคข้อเข่าเสื่อม” เป็นอีกหนึ่งอาการเจ็บป่วยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงวัย ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งความเสี่ยงของโรคเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม โรคประจำตัว หรืออุบัติเหตุ รวมทั้งอาจเกิดจากการใช้งานข้อเข่าไม่ถูกต้องหรือใช้งานหนักมากเกินไป

ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี โดยแพทย์จะประเมินระดับความรุนแรงและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น สามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยให้เจ็บปวดน้อยลง และผู้ป่วยก็จะกลับมาเดินได้เร็ว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น คือ การผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน การเลือกข้อเข่าเทียมที่ถูกเหมาะสม และมีแพทย์ผ่าตัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. การเข้ารับบริการโครงการนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด ส่วนเกินเรื่องโรคของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 4. ห้องพักแบบพรีเมียร์ ค่าการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตามที่กำหนด)
 5. ในกรณีผู้ป่วยขอรักษาต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 7. ราคานี้รวม Dermabond Prineo 2 cc 1 ชิ้น, Startafix 3 ชิ้น

 

ราคาผ่าตัด ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมอุปกรณ์ช่วยเดิน อุปกรณ์กายภาพถ้ามีการใช้อุปกรณ์กายภาพ ต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) และ ยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ก่อนการเข้ารับการผ่าตัด (Medical Clearance) และค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ ขณะพักในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด
 5. ราคาดังกล่าวรวมค่าการจองเลือด LDPRC 1 Unit แต่ไม่รวมการให้เลือด
 6. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนเกินเรื่องโรคเดิมของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรคเดิม นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

 • ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 7 วัน ก่อนพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
 • เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052-089-888 หรือ Call Center 1719

สอบถามเพิ่มเติมคลิก

 

สาระสุขภาพ