ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริจาคโลหิต

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ . . . “บริจาคโลหิต” และในครั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ร่วมทางภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่สนใน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน . . . จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Heart Attack Prevention” โดย นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร แพทย์อายุรกรรมด้านโรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาลลำพูน ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “สถานการณ์ของโรคหัวใจในจังหวัดลำพูน”

งานประชุมวิชาการ Personalized Medicine in Oncology 2019

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของวงการแพทย์ไทย พร้อมร่วมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต่างประเทศชั้นนำในแต่ละด้าน เน้นการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดว่า การพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นั้น จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการหาทางส่งเสริมให้บุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

คลินิกออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับชมรม Chiang Mai Oncology Group (CMOG) จัดงานประชุมวิชาการ Personalized in Medical Oncology 2019 ขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเสนอวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างขวาง นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขอย่างคับคั่ง

กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วม กับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม BDMS ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others” ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนำโดย พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ , รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิต ฯ , ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ (SVP Corporate HR) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และปิยมิตรบริษัทในเครือ

จากการสำรวจโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ พบว่าโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องพยาบาล อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับใช้ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่โรงเรียน นอกเหนือจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับนักเรียนจำนวน 240 ชุด จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ตลอดจนสิ่งของบริจาคจาก ปิยมิตรในเครือ BDMS และพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อาทิ ยาขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทำแผล สื่อการสอน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย