ออกกำลังกาย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าคนไทย 1 ใน 11 คน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากถึงประมาณ 5 ล้านคน โรคเบาหวานเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเราต้องควบคุมอาหาร กินยาเป็นประจำ และต้องพบแพทย์อยู่บ่อย ๆ เพื่อดูแลรักษาให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะหากน้ำตาลในเลือดมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และการรักษาโรคเบาหวานมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สาเหตุของโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัยอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมถึงการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

 

โรคเบาหวาน มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ที่ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตามไปด้วย แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอันตรายนั่นก็คือ การมีโรคแทรกซ้อน หรือที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (Diabetes complication) เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคตา โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย ที่อาจส่งผลทำให้ร่างกายทุพพลภาพ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ การดูแลรักษาโรคเบาหวานที่ดีคือ การควบคุมระดับน้ำตาล เป็นการป้องกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ชนิดเฉียบพลัน

จะเป็นลักษณะของภาวะน้ำตาลในเลือดที่ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ชนิดเรื้อรัง

สาเหตุเกิดจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูง เป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดทั่วร่างกาย ถูกทำลาย เสื่อม ทำให้ตีบ แข็ง ส่งผลให้เกิดการอุดตัน และเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่หลอดเลือดขนาดเล็กและหลอดเลือดขนาดใหญ่ เช่น

ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก

ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่

 

การดูแลควบคุมภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและโรคร่วมของผู้ป่วย ซึ่งการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ต้องอาศัยการเข้ารับคำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

หลักในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวาน

 

การดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น ทั้งนี้ การดูแลควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามอาการ ตรวจวินิจฉัยรักษา และรับคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพที่ดี

 

พยาบาลลักขณา เทศเปี่ยม

พยาบาลประสานงานโรคเบาหวาน

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

อ้างอิง
https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/1423_1.pdf

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15591&deptcode=