อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่