อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่