อนุสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่