อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่