อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่