อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่