อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่