อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่