อนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่