อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่