อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่