อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่