อนุสาขาภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่