อนุสาขาพยาธิวิทยาของเซลล์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่