อนุสาขาพยาธิวทยาทางศีรษะและคอ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่