อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่