อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่