อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่