รศ.นพ.โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่