พญ.สินีนาถ พรจากสวรรค์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่