พญ.ภัทรียา เลิศชีวกานต์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่