น.อ.นพ.สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่