นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่