รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่