ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2535กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย