ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2525สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย