รศ. พญ.รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย