รศ. นพ.รศ. นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • ตจวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2538ตจวิทยา, University of California San Francisco School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2528ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2525อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา
  • - อายุรศาสตร์