ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • ตจวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2538ตจวิทยา, University of California San Francisco School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2528ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2525อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • อายุรศาสตร์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888