พ.ต.ท.หญิง พญ.พ.ต.ท.หญิง พญ. แวว ขัตติพัฒนาพงษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย