ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา Hindi, English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - กุมารเวชศาสตร์
  • - อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ