ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560ปริญญาตรี, เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี, Anti-Aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-Aging and Regenerative medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552ปริญญาตรี, เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - เวชศาสตร์ครอบครัว
  • - เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์