ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai, French

การศึกษา

2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ศัลยศาสตร์

A Day In Normal Life