ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2560สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลตำรวจ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย