ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา -

การศึกษา

2564มะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลตำรวจ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย