ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ระบาดวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544เวชศาสตร์นิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย