พญ.พญ. วัลยา เตชะสุข - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555Regional Anesthesia, McGill University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย