ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาการระงับปวด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556การรักษา ความปวดแบบเรื้อรัง, McGill University ประเทศแคนาดา
2552วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย