ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย