ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย