พญ.พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - อายุรศาสตร์
  • - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ