พญ.พญ. นทิตา ควรประเสริฐ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

ภาษา -

การศึกษา

2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย