พญ.พญ. ทอฝัน ตรีวัฒนกูล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา